Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng và hệ thống chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Nội chính Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và các cơ quan liên quan đã tổ chức xuất bản, tác phẩm ra mắt ngày 02/02/2023.

Tác phẩm gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày trong 600 trang với 111 bức ảnh, được chia thành 3 phần: Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”. Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Tác phẩm thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Đồn cho biết: Việc xuất bản, phổ biến, tuyên truyền về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ, đảng viên của Đảng bộ huyện Chợ Đồn.

Cán bộ, đảng viên các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cán bộ, đảng viên các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thực hiện Hướng dẫn 97-HD/BTGTW ngày 08/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Tuyên giáo các tỉnh tham mưu cho cấp ủy tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng; phổ biến tài liệu, hỏi đáp những nội dung cốt lõi của tác phẩm phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về tác phẩm.

Biên soạn và phát hành tài liệu vận dụng nội dung của tác phẩm phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân; chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền, thường xuyên theo dõi, nắm bắt công tác tuyên truyền để có chỉ đạo kịp thời; mời các chuyên gia, nhà khoa học giới thiệu nội dung cốt lõi của tác phẩm trong các hội nghị báo cáo viên, hội nghị thông tin lý luận của địa phương; đưa nội dung tác phẩm thành các nội dung trọng tâm, thường xuyên trong bản tin, tài liệu sinh hoạt chi bộ năm 2023 và chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trường chính trị và trung tâm chính trị huyện.

Theo đồng chí Hoàng Thị Dung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn: Hiện Ban đang tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với các hoạt động triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh nhà./.

Xem thêm