Từ 15/8, kết luận thanh tra phải được công khai

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đây là một nội dung đáng chú ý của Nghị định số 43/2023/NĐ-CP, ngày 30/6/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra. 
Thanh tra tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2023 (ảnh TL)

Thanh tra tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2023 (ảnh TL)

Nghị định nêu rõ, kết luận thanh tra phải được công khai toàn văn, trừ những nội dung trong kết luận thanh tra thuộc bí mật nhà nước, bí mật ngân hàng, bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật không được công khai.

Kết luận thanh tra phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, thực hiện ít nhất 15 ngày liên tục.

Ngoài ra, phải lựa chọn ít nhất một trong các hình thức sau: Công bố tại cuộc họp với thành phần gồm người ra quyết định thanh tra hoặc người được ủy quyền, đại diện đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử); thời gian thông báo trên báo in, báo nói, báo hình ít nhất là 02 lần liên tục, thông báo trên báo điện tử phải thực hiện ít nhất 15 ngày liên tục. Niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra do đối tượng thanh tra thực hiện, ít nhất là 15 ngày liên tục.

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP cũng quy định chi tiết 04 trường hợp không được tham gia đoàn thanh tra; chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thanh tra viên; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra và một số nội dung đáng chú ý khác./.

Xem thêm