Ba Bể đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Trong những năm qua, phong trào thi đua ở huyện Ba Bể đã có chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt. Huyện coi công tác thi đua khen thưởng là một trong những biện pháp hữu hiệu, động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong những năm qua, phong trào thi đua ở huyện Ba Bể đã có chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt. Huyện coi công tác thi đua khen thưởng là một trong những biện pháp hữu hiệu, động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện các nhiệm vụ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra, huyện Ba Bể tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Hằng năm tổ chức triển khai công tác thi đua khen thưởng và phát động phong trào thi đua yêu nước; phát động phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, hoạt động của các cụm khối thi đua cũng như văn bản về công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; hướng dẫn tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới.

dgfdh
Huyện Ba Bể tập trung nguồn lực Nhà nước và huy động sự tham gia của Nhân dân để xây  dựng nông thôn mới (Trong ảnh: Cán bộ xã Yến Dương và Bí thư Chi bộ thôn Nà Viến kiểm tra tiến độ làm đường nông thôn).

Trong giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh đã được tổ chức triển khai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện đã đề ra. Hằng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã được cụ thể hóa bằng Nghị quyết của HĐND huyện giao. Đây là mục tiêu chính của phong trào thi đua thường xuyên mà các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải triển khai thực hiện.

Theo đó, trong lĩnh vực kinh tế của huyện phát triển khá toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp. Tính đến hết năm 2019, ngành nông, lâm nghiệp chiếm 53,6%; công nghiệp chiếm 9,8%; dịch vụ chiếm 36,6%; so với năm 2016, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp giảm 2,8%; công nghiệp tăng 1,1%; dịch vụ tăng 1,7%...

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, huyện Ba Bể luôn ưu tiên tập trung nguồn lực thực hiện chương trình và đạt những kết quả nhất định. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư, kinh tế nông thôn phát triển có xu hướng tăng. Bên cạnh đó đã xuất hiện một số mô hình kinh tế gắn với nông thôn mới, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; hệ thống chính trị nông thôn được củng cố, tăng cường; an ninh nông thôn được đảm bảo. Người dân nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như: đóng góp ngày công, hiến đất làm đường, hiến đất xây dựng các công trình công cộng. Tính đến nay, tiêu chí bình quân trên toàn huyện đạt 10,92 tiêu chí/xã, có 02 xã về đích nông thôn mới. Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2,77%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng qua các năm, đến năm 2019 đạt 25 triệu đồng/người/năm...

Song song với đó, qua thực hiện phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã làm sâu sắc hơn nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, có giải pháp, sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của địa phương và đã được các cấp biểu dương.

Các phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và nhiều phong trào khác của các tổ chức đoàn thể được hưởng ứng rộng khắp, thu hút đông đảo quần chúng tích cực tham gia. Ngoài ra, các phong trào thi đua “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”, “Dân vận khéo” đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ từ huyện đến cơ sở, mang lại hiệu ứng tốt, được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ.

Các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Tuổi trẻ Ba Bể chung tay xây dựng nông thôn mới” đã nhận được sự đồng thuận, tham gia và thu được nhiều kết quả tốt, góp phần xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh...

Trong các phong trào thi đua của huyện đã xuất hiện nhiều các tập thể, cá nhân điển hình như UBND xã Hà Hiệu, UBND xã Cao Trĩ, Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Nông Nghiệp và PTNT, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Các cá nhân như ông Lý Nguyên Bảo, thôn Tẩn Lùng xã Đồng Phúc; ông Lý Hữu Phụng, thôn Nà Mơ xã Khang Ninh... Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Ba Bể đã có 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 02 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 26 cá nhân và 26 tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.

Từ những bài học kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai công tác thi đua, khen thưởng, huyện Ba Bể tiếp tục đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2021 – 2025. Đó là: tập trung khắc phục những yếu kém trong thời gian qua, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngày càng chất lượng hơn để thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội phát triển; tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm