Bắc Kạn: Chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024 sẽ được tổ chức vào tháng 10. Ngay từ thời điểm này, công tác chuẩn bị đang được các địa phương và ngành chuyên môn tích cực triển khai nhằm bảo đảm thành công.
Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh họp triển khai nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh họp triển khai nhiệm vụ.

Là địa phương được chọn tổ chức đại hội điểm vào tháng 5 năm nay, ngay từ khi nhận được văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện Ngân Sơn đã chủ động triển khai. Từ thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tiểu ban phục vụ đến xây dựng báo cáo chính trị của Đại hội, báo cáo điển hình. Đồng thời cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đại hội đại biểu các DTTS huyện năm 2024.

“Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV đang trong giai đoạn gấp rút. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được huyện Ngân Sơn tập trung thực hiện góp phần cổ vũ đồng bào các dân tộc trong huyện tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương”, đồng chí Dương Thị Phương Quế, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn cho biết.

Hiện các địa phương trong tỉnh cũng đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc tổ chức đại hội. Tổ chức thành công đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện sẽ là cơ sở tiến tới đại hội cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm nay. Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV năm 2024 nhằm tổng kết đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2024. Khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, trong công cuộc đổi mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; trong xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí hành động và tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.Tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024 được tổ chức ở 02 cấp: Cấp huyện/thành phố (gọi chung là cấp huyện) và cấp tỉnh.

- Thời gian:

+ Đại hội cấp huyện: Bắt đầu từ tháng 5 năm 2024, hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.

+ Đại hội cấp tỉnh: Dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2024.

Để bảo đảm thành công cho đại hội, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và các sở, ngành, địa phương có liên quan. Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh tham mưu thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai kế hoạch tổ chức. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ tổ chức đại hội cấp huyện; theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức về kết quả đại hội cấp huyện, cấp tỉnh. Các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp, triển khai thực hiện và chủ động lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của đơn vị để triển khai thực hiện. UBND các huyện, thành phố, căn cứ nội dung kế hoạch của tỉnh xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện…

Đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh cho biết: “Yêu cầu đặt ra đối với việc tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV (riêng thành phố Bắc Kạn là lần thứ III) cả cấp tỉnh, cấp huyện là trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi tự hào trong các tầng lớp nhân dân; đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác tuyên truyền đang được đẩy mạnh nhằm góp phần tạo sự thành công cho Đại hội lần này”./.

Xem thêm