Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến