Báo Bắc Kạn - hành trình 60 năm truyền cảm hứng

BBK - Sau 2 năm củng cố bộ máy và nâng cao chất lượng tờ tin Bắc Kạn, ngày 18/11/1963, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn ra Nghị quyết chuyển tờ tin Bắc Kạn thành tờ Báo Bắc Kạn.