Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV