Bộ trưởng Phan Văn Giang dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Bộ trưởng Phan Văn Giang dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

BBK -Bộ trưởng Phan Văn Giang dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới