Các đơn vị Khối Đảng cần tăng tốc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 05/10, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn họp giao ban công tác Khối Đảng đánh giá công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan Khối Đảng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Các nội dung về công tác chuyên môn do đơn vị trình đã được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời. Qua đó, các đơn vị đã tổ chức, triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo kế hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số nội dung các đơn vị tham mưu, đề xuất còn chậm; công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan có lúc còn chưa nhịp nhàng. Một số văn bản chất lượng chưa cao; việc thẩm định văn bản có lúc còn chậm tiến độ…

Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ như: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Báo Bắc Kạn còn khó khăn về kinh phí, trang thiết bị máy móc chưa đáp ứng được yêu cầu nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ. Cấp huyện chưa có bộ phận tham mưu, giúp việc chuyên trách về công tác nội chính nên việc tham mưu, theo dõi, tổng hợp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác này có lúc chưa kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Các đơn vị kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ để góp phần thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số; chỉ đạo, đôn đốc đơn vị chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật Tỉnh ủy, đẩy nhanh tiến độ sữa chữa trụ sở các ban xây dựng Đảng; quan tâm cấp kinh phí bổ sung để các đơn vị đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện đúng quy định về mua báo Đảng. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo để đảm bảo điều kiện cho Báo Bắc Kạn thực hiện thành công nhiệm vụ chuyển đổi số trong cơ quan báo Đảng…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận các cơ quan Khối Đảng đã nỗ lực, có nhiều cách làm sáng tạo đóng góp vào sự điều hành chung của Thường trực Tỉnh ủy. Đối với các kiến nghị của các đơn vị, đồng chí Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy đã có chỉ đạo cụ thể theo từng nội dung.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát kế hoạch của năm, có giải pháp cụ thể để tăng tốc thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt. Tăng cường thăm nắm, kiểm tra, đôn đốc từ cơ sở; tăng cường công tác phối hợp. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ bằng các giải pháp như giao việc có thời hạn, giao việc có chất lượng. Báo Bắc Kạn chủ động làm việc với các đơn vị Thường trực 03 chương trình MTQG để truyền thông chính sách có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả…/.

Xem thêm