Chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2022, việc thực hiện các chính sách dân tộc đã tạo điều kiện trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, góp phần tích cực cho công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững. Để rõ hơn, phóng viên Báo Bắc Kạn đã phỏng vấn đồng chí Đinh Hồng Kiên, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn về vấn đề này.
Tổ tiết kiệm và vay vốn ở tổ 12, thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới) bình xét vay vốn tín dụng chính sách xã hội.

Tổ tiết kiệm và vay vốn ở tổ 12, thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới) bình xét vay vốn tín dụng chính sách xã hội.

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá chung về tình hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Đinh Hồng Kiên: Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Các chương trình, chính sách dân tộc đã phát huy được hiệu quả, từng bước làm thay đổi diện mạo vùng DTTS và miền núi. Đến nay, toàn tỉnh đã có 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; 97,3% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 98,5% số hộ ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% xã được phủ sóng điện thoại di động; tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 95,4%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 96,3%;...

Phóng viên: Để chăm lo cho đồng bào DTTS, với chức năng, nhiệm vụ được giao, từ kết quả của các năm trước, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu với tỉnh triển khai công tác này như thế nào?

Đồng chí Đinh Hồng Kiên: Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc để tham mưu trong chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc đảm bảo đúng quy định.

Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn, như: Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 23-NQ/TU ngày 16/12/2021 về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 20/6/2022 triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh... Bên cạnh đó, nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đối với từng chương trình, đề án, chính sách dân tộc cũng được ban hành.

Nhìn chung, công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo kế hoạch và đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng. Các chính sách dân tộc đã tạo điều kiện trực tiếp cho đồng bào DTTS ở các khu vực khó khăn có điều kiện vươn lên phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Phóng viên: Quá trình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc có gặp khó khăn, vướng mắc gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Đinh Hồng Kiên: Một số chính sách dân tộc có mục tiêu lớn, nhu cầu vốn lớn nhưng Trung ương bố trí vốn ít nên địa phương khó thực hiện. Một số đề án, dự án do Trung ương ban hành nhưng giao cho tỉnh cân đối nguồn kinh phí thực hiện nên khó khăn trong cân đối ngân sách và tổ chức thực hiện.

Do các bộ, ngành Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn chậm, nội dung hướng dẫn chưa đầy đủ, còn nhiều bất cập chưa đủ cơ sở để địa phương triển khai thực hiện

Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN (Chương trình) còn chậm, quá trình thực hiện phát sinh một số khó khăn như: Một số bộ, ngành Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn chậm, có hướng dẫn nội dung chưa đầy đủ, còn nhiều bất cập, chưa đủ cơ sở để địa phương thực hiện một số tiểu dự án, dự án thành phần thuộc Chương trình; việc triển khai thực hiện Chương trình chậm, kéo dài nên địa bàn, đối tượng thụ hưởng thay đổi phải thực hiện rà soát nhiều lần...

Số lượng biên chế làm công tác dân tộc còn ít so với khối lượng công việc chuyên môn. Đặc biệt, ở cấp huyện do không còn phòng chuyên môn, các đơn vị phân công 01 công chức kiêm nhiệm làm công tác dân tộc nên việc thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn.

Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án nên đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên.

Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án nên đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, để làm tốt hơn công tác chăm lo cho đồng bào DTTS, trong năm 2023 và các năm tiếp theo, tỉnh sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp gì?

Đồng chí Đinh Hồng Kiên: Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, chính sách dân tộc trong những năm tiếp theo.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc để kịp thời phát hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, chính sách dân tộc.

Xây dựng kế hoạch, phân bổ kinh phí cho các đơn vị ngay khi được Trung ương phân bổ vốn, đảm bảo đúng trình tự và hiệu quả. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh...

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Hoàng Vũ (Thực hiện)

Xem thêm