Chợ Đồn: Dồn lực cho xây dựng nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Năm 2023, Chợ Đồn đề ra mục tiêu 4 xã về đích nông thôn mới và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngay từ đầu năm huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp để tổ chức thực hiện các tiêu chí.
Diện mạo nông thôn mới ở xã Đồng Lạc

Diện mạo nông thôn mới ở xã Đồng Lạc

Năm 2023 Chợ Đồn được phân bổ hơn 60 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hơn 56 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 5 tỷ đồng hỗ trợ các chương trình, dự án phát triển sản xuất, cải thiện môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa. Các danh mục cần đầu tư chủ yếu là xây dựng trường học, đường điện, nhà văn hóa xã, thôn, thủy lợi… Cụ thể, các công trình sẽ thực hiện như đường điện thôn Cốc Slông, thôn Pù Lùng II (xã Xuân Lạc); đường điện thôn Phiêng Đén (xã Tân Lập), thôn Vằng Doọc (xã Bình Trung), sửa chữa, xây mới trường học chưa đạt chuẩn ở Nam Cường, Bằng Lãng… Dự án liên kết sản xuất sẽ triển khai gồm: Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lợn bản địa; liên kết sản xuất nấm sò, trồng cây dược liệu ( xã Đồng Thắng); dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ khoai tây; chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP (xã Nam Cường)….

Theo đồng chí Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện: "Trước mắt, huyện giao cơ quan chuyên môn tham mưu lập báo cáo đánh giá, đưa ra các giải pháp với những tiêu chí chưa hoàn thành. Đồng thời sẽ tiến hành đi kiểm tra, thăm nắm tại 4 xã nằm trong kế hoạch về đích NTM để xem các bước thực hiện tới đâu, các giải pháp cho từng tiêu chí. Về nguồn lực, ngoài vốn ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện sẽ cân đối thêm ngân sách của địa phương để hỗ trợ xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa thôn, thiết chế văn hóa cơ sở, đường giao thông nông thôn. Tuy nhiên điều khiến chúng tôi lo nhất đó là thực hiện một số tiêu chí mềm như hộ nghèo, thu nhập, vì theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thì một số tiêu chí, tiêu chuẩn tăng độ khó buộc địa phương phải tính toán lại cụ thể, chi tiết.".

Hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất để giúp bà con nâng cao thu nhập là rất cần thiết (trong ảnh: Mô hình chăn nuôi gia cầm theo hình thức liên kết của HTX Nam Cường)

Hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất để giúp bà con nâng cao thu nhập là rất cần thiết

(trong ảnh: Mô hình chăn nuôi gia cầm theo hình thức liên kết của HTX Nam Cường)

Năm 2025, Chợ Đồn nằm trong kế hoạch của tỉnh về đích huyện NTM, tính đến nay đã có 5 xã về đích NTM là Yên Thượng, Yên Thịnh, Nghĩa Tá, Phương Viên, Đồng Thắng, hiện nay đang chờ tỉnh thẩm định các tiêu chí đối với 2 xã là Ngọc Phái và Quảng Bạch, nếu 2 xã được công nhận sẽ nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện lên 7 xã. Với thời gian 3 năm, 19/19 xã của huyện Chợ Đồn phải hoàn thành tiêu chí NTM vào năm 2025. Căn cứ vào tình hình thực tế, huyện Chợ Đồn phấn đấu mỗi năm sẽ có 4 xã về đích NTM. Để bảo đảm lộ trình, đòi hỏi các địa phương sẽ phải nỗ lực hơn.

Với nhiệm vụ đó, Chợ Đồn đã và đang khắc phục khó khăn, thể hiện sự quyết tâm cao, trong đó sẽ ưu tiên các nguồn lực, trọng tâm là lồng ghép các nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Tiếp đó là đẩy mạnh phát triển sản xuất với trọng tâm là phát triển nông nghiệp gắn với tái nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản, tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển các sản phẩm OCOP. Nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu trong xây dựng NTM. Tiếp tục thực hiện sâu rộng cuộc vận động toàn dân xây dựng NTM, xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị, là chỉ tiêu thi đua quan trọng của các cấp, ngành để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Cùng với đó là tinh thần tự nguyện, trách nhiệm của cộng đồng dân cư, chủ thể là Nhân dân đối với các công trình cần hiến đất, giữ gìn vệ sinh môi trường.../.

huyện

Xem thêm