Công tác dân tộc:

Chợ Đồn thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

BBK- Năm 2022, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đã được huyện Chợ Đồn quan tâm, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện kịp thời.

Kết quả đạt được là tiền đề quan trọng cho việc triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn ngày càng được nâng lên (Ảnh: Một hộ dân xã Xuân Lạc chuẩn bị các công đoạn sơ chế măng theo mô hình tổ hợp tác).
Với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn ngày càng được nâng lên (Ảnh: Một hộ dân xã Xuân Lạc chuẩn bị các công đoạn sơ chế măng theo mô hình tổ hợp tác).

Huyện Chợ Đồn có 92% số hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó nhiều nhất là dân tộc Tày (64,24%), Dao (hơn 12%), Mông (hơn 5,1%), Nùng (2,36%)... Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, UBND huyện đã quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; định kỳ rà soát, bổ sung và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín, đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo quy định.

Việc lựa chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (người có uy tín) được thực hiện theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo thực hiện. Trong năm đã tổ chức thăm, tặng quà Tết Nguyên đán năm 2022 cho người có uy tín với 228 suất quà; đã thực hiện chế độ thăm hỏi đối với người có uy tín nằm viện điều trị 12 lượt và 08 lượt thăm viếng, động viên khi người có uy tín có thân nhân trong gia đình qua đời.

UBND huyện phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” (Đề án) theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025" theo Quyết định 489/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Bình Trung. Phối hợp xây dựng mô hình điểm thực hiện Đề án tại xã Xuân Lạc...

Theo lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn, năm 2022, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đã được quan tâm, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện kịp thời. Cán bộ làm công tác dân tộc đã chủ động, tích cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Việc triển khai có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc đã hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện để cải thiện, nâng cao cuộc sống, ổn định sản xuất góp phần xóa đói, giảm nghèo; kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội vùng dân tộc miền núi có nhiều chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng ở các xã miền núi, vùng cao, xã đặc biệt khó khăn được cải thiện rõ rệt, bước đầu đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống của đồng bào.

Từ kết quả đã đạt được, trong năm 2023, huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động tham mưu trong công tác chỉ đạo, thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc tại địa phương kịp thời, đúng quy định, đạt hiệu quả cao. Trong đó có chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2030.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện lồng ghép việc cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh lồng ghép trong các cuộc họp, giao ban của xã. Kịp thời cung cấp báo, tạp chí cho người có uy tín theo quy định. Tổ chức tốt các hoạt động thăm, tặng quà, hỗ trợ vật chất khi người có uy tín ốm và thăm viếng khi người có uy tín qua đời, thân nhân người có uy tín qua đời. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trong giai đoạn mới theo quy định, nhất là trong bối cảnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.../.

Hoàng Vũ

Xem thêm