Chợ Đồn trồng rừng vượt kế hoạch

Năm 2021, huyện Chợ Đồn được giao thực hiện trồng 550ha rừng, trong đó trồng lại sau khai thác 500ha, trồng phân tán 50ha. Đến thời điểm này, toàn huyện đã trồng được 771,9ha, đạt 140% kế hoạch giao.

Cán bộ và người dân trồng rừng theo Chương trình 1 tỷ cây xanh tại xã Yên Thịnh (Chợ Đồn).
Cán bộ và người dân trồng rừng theo Chương trình 1 tỷ cây xanh tại xã Yên Thịnh (Chợ Đồn).

Ngay từ đầu vụ, huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các xã rà soát quỹ đất, tuyên truyền vận động bà con đăng ký, sử dụng quỹ đất phù hợp, tận dụng các diện tích đất trống để trồng cây phân tán. Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn kiểm tra, theo dõi các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp thực hiện đúng quy định về danh mục cây trồng, chất lượng giống và nguồn giống. Thường xuyên thăm nắm, đôn đốc bà con đẩy nhanh tiến độ trồng rừng. Nhờ vậy, kết quả trồng rừng năm 2021 thực hiện vượt kế hoạch giao./. 

Thu Trang

Xem thêm