Chủ động tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số đến năm 2030

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là những hạn chế, bất cập trong công tác phát hiện, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ từ đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, ngày 12/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Đề án tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là: Tỷ lệ cán bộ trẻ là lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành và tương đương đến năm 2025 đạt từ 5% trở lên; đến năm 2030 đạt từ 15% trở lên. Tỷ lệ cán bộ nữ là lãnh đạo các sở, ban, ngành và tương đương đến năm 2025 đạt 25% trở lên; đến năm 2030 đạt 30% trở lên. Tỷ lệ cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2025 đạt từ 22% trở lên; đến năm 2030 đạt từ 25% trở lên. Tỷ lệ cán bộ, công chức nữ giữ chức vụ lãnh đạo không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2025 đạt 40% và duy trì tỷ lệ này trong những năm tiếp theo.

Mỗi huyện, thành phố và Đảng ủy Các cơ quan tỉnh có ít nhất 02 cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030. Mỗi cấp ủy từ xã, phường, thị trấn trở lên chuẩn bị được ít nhất từ 15-20% nhân sự là cán bộ trẻ để giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030: Cấp tỉnh đạt từ 10% trở lên; cấp huyện đạt từ 15% trở lên; cấp cơ sở đạt 30% trở lên. Phấn đấu tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy mỗi cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đạt từ 20% trở lên. Đảm bảo tỷ lệ cơ cấu cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp trong tổng số cán bộ tham gia cấp ủy và lãnh đạo, quản lý của đơn vị, địa phương.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Đề án đưa ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tập trung: Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác tạo nguồn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Về tiêu chuẩn cụ thể: Đối với cán bộ trẻ không phân biệt giới tính; độ tuổi, từ năm 2022 đến năm 2024, là cán bộ sinh từ năm 1986 trở lại đây; từ năm 2025 trở đi cán bộ phải dưới 40 tuổi. Đối với cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số còn thời gian công tác ít nhất là 2 nhiệm kỳ. Về thực hiện các khâu trong công tác cán bộ: Quan tâm tuyển dụng cán bộ, sinh viên thuộc đối tượng thu hút nhân tài theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ để tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng và các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình (kế hoạch), có lộ trình tổ chức triển khai, thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình./.

Đinh Thị Đàn (Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn)

Xem thêm