Chú trọng công tác chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn tỉnh

Để quản lý quỹ đất đai có hiệu quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh luôn chú trọng nắm bắt, cập nhật thông tin đầy đủ và phản ánh đúng thực trạng sử dụng đất thông qua việc đăng ký, chỉnh lý, cập nhật biến động đất đai trên hồ sơ địa chính, đảm bảo chính xác và thống nhất giữa các cấp quản lý.

Thực hiện công tác chỉnh lý biến động đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.
Thực hiện công tác chỉnh lý biến động đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Là đơn vị nòng cốt trong công tác chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc cập nhật, chỉnh lý biến động được thực hiện thường xuyên, liên tục và kịp thời phải theo đúng trình tự, thủ tục hành chính theo quy định, thời gian qua, Văn phòng luôn chủ động tham mưu cho ngành ban hành các văn bản liên quan đến công tác chỉnh lý biến động đất đai như: Đề nghị phối hợp thực hiện chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến UBND các huyện, thành phố; tăng cường thực hiện công tác chỉnh lý biến động đất đai; thực hiện công tác chỉnh lý biến động trên cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, những năm qua, công tác chỉnh lý biến động đất đai theo hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính hằng ngày được Văn phòng và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố cập nhật, chỉnh lý thường xuyên khi có biến động, cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai được 13.096 hồ sơ.

Cùng với đó, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính (bản giấy) đối với các địa phương chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai khoảng 7.100 hồ sơ; chỉnh lý biến động đối với các công trình, dự án sau khi có quyết định thu hồi, giao đất của UBND tỉnh được 89 công trình. Riêng 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng đã thực hiện đo đạc chỉnh lý được 1.700 thửa, dự kiến đến hết năm 2022 phấn đấu đo đạc chỉnh lý 3.365 thửa/giấy chứng nhận trên địa bàn 38 xã, thị trấn của 3 huyện.

Hiện nay công tác chỉnh lý biến động đất đai của tỉnh còn có một số khó khăn nhất định như: Các công trình dự án sau khi hoàn thành thủ tục thu hồi và giao đất, chủ đầu tư chậm thực hiện việc giao các giấy tờ liên quan cho Văn phòng và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố để thực hiện chỉnh lý biến động theo quy định. Một số người sử dụng đất chưa chủ động khai báo khi có biến động đất đai như: Chuyển nhượng trái quy định, không đúng trình tự, thủ tục; làm thay đổi hiện trạng (san ủi, hạ mặt bằng đất lâm nghiệp...) gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là công tác cập nhật, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính.

Ông Chu Mạnh Hùng- Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cho biết: Thời gian tới, Văn phòng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai đến người sử dụng đất; chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố tăng cường công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai theo quy định. Thực hiện đo đạc chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân đã tặng, cho quyền sử dụng đất để thực hiện các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 trở về trước. 

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Tất cả sản phẩm đo đạc bản đồ trước khi thực hiện công tác cập nhật, chỉnh lý phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu; tăng cường công tác thu thập, lưu trữ tài liệu, rà soát lại các hồ sơ hiện đang lưu trữ; kiểm tra, đánh giá độ chính xác để làm cơ cở cho việc cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; tiến hành kiểm tra, đo đạc lại các thửa đất có thay đổi về ranh giới sử dụng đất (khi người sử dụng đất thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai) trên cơ sở tôn trọng hiện trạng sử dụng đất./.

Q.Đ

Xem thêm