Chung tay, góp sức cùng Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19