Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS trợ lực cho công tác giảm nghèo

BBK - Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi là quyết sách lớn, đã và đang phát huy hiệu quả tích cực tại Bắc Kạn.