Công tác cán bộ: Then chốt của then chốt

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém". Đảng ta luôn xác định, công tác cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là then chốt của mọi then chốt.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của công tác xây dựng Đảng, có liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ; cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là nhân tố quyết định.

Để tăng cường công tác quản lý, đào tạo cán bộ, đảng viên chặt chẽ hơn, qua đó góp phần bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên đúng người, đúng việc, đồng thời hạn chế tối đa hiện tượng suy thoái của đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành một loạt các quy chế, quy định với nhiều điểm mới như: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định 144- QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định số 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

 Box 1.jpg

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quy chế, quy định của Bộ Chính trị trong công tác cán bộ, nhờ đó công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ và có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Trên cơ sở các quy định của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của địa phương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đưa ra Chương trình trọng tâm đầu tiên là “Tăng cường xây dựng Đảng, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ theo phương châm tận tâm với công việc, tâm huyết với quê hương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới…”. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều quy định về công tác cán bộ phù hợp với tình hình mới, như: Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 12/8/2021 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021 - 2025; Đề án số 04/ĐA-TU ngày 12/8/2022 về đào tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030; Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 02/02/2023 về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Quy định số 936-QĐ/TU, ngày 13/01/2023 về luân chuyển cán bộ; Quy định số 946-QĐ/TU, ngày 10/02/2023 về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử…

Box 3.jpg

Quy trình công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, tạo môi trường để cán bộ cống hiến, trưởng thành và chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, có nhiều điểm mới, theo hướng xuyên suốt, đa chiều. Tỉnh Bắc Kạn cũng đã mạnh dạn, sáng tạo trong công tác bổ nhiệm khi triển khai chương trình hành động để lựa chọn được cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cách làm này bước đầu đã đạt được một số kết quả như: Tạo môi trường cạnh tranh công khai, bình đẳng, thu hút được những cán bộ có năng lực, trình độ, có ý chí phấn đấu tham gia trình bày chương trình hành động. Mặc dù còn một số vấn đề bất cập về quy trình, thủ tục, cách thức triển khai, việc thí điểm đã cung cấp những cơ sở thực tiễn quý báu để đổi mới và tiếp tục hoàn thiện công tác tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ trong hệ thống chính trị.

Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 12/8/2021 “về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021-2025, nhất là sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII trên địa bàn tỉnh, nhận thấy: Đại đa số cán bộ, đảng viên đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, quyết liệt thực hiện thành công nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” thì vẫn còn một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương chưa cao; năng lực triển khai thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa đáp ứng yêu cầu; thiếu năng động sáng tạo, chọn việc dễ làm, việc khó bỏ; một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong kiểm tra, giám sát, kiểm điểm, quy trách nhiệm; còn để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực được phân công phụ trách, làm lãng phí các nguồn lực, làm chậm tiến trình phát triển, làm mất lòng tin của Nhân dân.

Để chuẩn bị tốt nguồn cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhận thức công tác cán bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã xây dựng, lựa chọn chủ đề riêng của tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025 là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra”. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; quán triệt, nắm vững tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lắng nghe đầy đủ ý kiến Nhân dân, nguyện vọng quần chúng, kinh nghiệm của các bậc cán bộ lão thành ở trong tỉnh và trong nước để chọn lựa những cán bộ giỏi được cọ xát trong cuộc sống và trưởng thành từ thực tiễn.

Với những bước đi đúng đắn và những quy định, quy chế, cùng nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định khác đã được ban hành, mỗi chúng ta có quyền kỳ vọng vào một sự thay đổi lớn trong xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng và nhiệm kỳ Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn./.

Xem thêm