Đại biểu Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc thăm mô hình kinh tế