Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập huyện Chợ Mới (02/9/1998 - 02/9/2023)

Đảng bộ huyện Chợ Mới phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Sự chỉ đạo sâu sát, “đúng và trúng” của cấp ủy, chính quyền có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Xác định rõ điều đó, thời gian qua, huyện Chợ Mới đã chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, nêu cao tính Đảng trong công tác lãnh đạo.
Cây nho Hạ Đen cho giá trị kinh tế cao được đưa vào canh tác. Ảnh: Ngô Đức Mích

Cây nho Hạ Đen cho giá trị kinh tế cao được đưa vào canh tác.

Ảnh: Ngô Đức Mích

Khi mới thành lập, bên cạnh những khó khăn về kinh tế - xã hội, bộ máy tổ chức cơ sở đảng, chính quyền của huyện Chợ Mới còn yếu và thiếu… Những khó khăn này tác động không nhỏ đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trước tình hình trên, nghị quyết các kỳ đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều giải pháp và tổ chức triển khai thống nhất, đồng bộ, quyết liệt. Theo đó, công tác phát triển đảng viên được chỉ đạo kịp thời. Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập như thực hiện chia tách, sáp nhập, thành lập chi, đảng bộ trực thuộc huyện, thành lập chi bộ công an tại các xã, thị trấn, sáp nhập trường học, tổ dân phố…

Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, đặc biệt là công tác cải cách hành chính. Tăng chất lượng, đổi mới quy trình ban hành nghị quyết theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, dễ hiểu, sát cơ sở, dễ triển khai thực hiện. Xác định trách nhiệm, tính nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Kinh tế của Chợ Mới phát triển theo hướng hàng hóa, tăng cường liên kết sản xuất, giúp tăng thu nhập cho người dân và doanh nghiệp, hợp tác xã.

Kinh tế của Chợ Mới phát triển theo hướng hàng hóa, tăng cường liên kết sản xuất, giúp tăng thu nhập cho người dân và doanh nghiệp, hợp tác xã.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở được tăng cường. Đảng bộ huyện luôn gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân vận luôn được các cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, huyện có 63 tập thể và 11 cá nhân đang duy trì mô hình “Dân vận khéo”. Hằng năm, có 100% tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ được giao.

HĐND huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, tích cực chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công “Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” và kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND các cấp sau bầu cử theo quy định. Trong quá trình hoạt động, HĐND huyện chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp, phiên giải trình; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết của HĐND, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát...

UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động, quy chế phối hợp với HĐND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Chỉ đạo toàn diện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh. Xây dựng, thực hiện các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Bộ máy các cơ quan, đơn vị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời đã gắn với cơ cấu ngạch, hạng công chức, viên chức và tinh giản biên chế, đảm bảo đúng theo quy định. Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm đạt 100%.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, xây dựng kế hoạch hoạt động gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với phương châm hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Chủ động tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

“Năm 1998 Đảng bộ huyện Chợ Mới có 18 chi, đảng bộ trực thuộc (gồm 16 đảng bộ xã, thị trấn và 02 chi bộ cơ sở), với 1.185 đảng viên. Đến tháng 8/2023 toàn Đảng bộ huyện đã có 41 chi, đảng bộ cơ sở (gồm 17 đảng bộ, 24 chi bộ), có 220 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 3.559 đảng viên”. Đồng chí Triệu Đức Văn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới

“Năm 1998 Đảng bộ huyện Chợ Mới có 18 chi, đảng bộ trực thuộc (gồm 16 đảng bộ xã, thị trấn và 02 chi bộ cơ sở), với 1.185 đảng viên. Đến tháng 8/2023 toàn Đảng bộ huyện đã có 41 chi, đảng bộ cơ sở (gồm 17 đảng bộ, 24 chi bộ), có 220 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 3.559 đảng viên”.

Đồng chí Triệu Đức Văn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới

Có thể thấy trong 25 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, để lại những dấu ấn rõ nét. Nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, phát triển và chuyển dịch đúng hướng. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có tiến bộ, các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện. Hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Công tác cải cách hành chính gắn với kỷ cương, kỷ luật công vụ có chuyển biến tích cực; trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được nâng cao.

Để tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, trong giai đoạn tới Đảng bộ, chính quyền huyện Chợ Mới tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 15/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển sản xuất theo chuỗi một số nông, lâm sản chủ lực của huyện để nâng cao đời sống khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tập trung củng cố nâng cao các tiêu chí đã đạt, xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí chưa đạt; chú trọng thực hiện tiêu chí về phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân; quan tâm xây dựng nông thôn mới ở các xã đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) nhằm phát triển các sản phẩm có thế mạnh của địa phương.

Tiếp tục phối hợp triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm sản, công nghiệp hỗ trợ... Phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn dưới hình thức hợp tác xã, tổ hợp tác; sản xuất các sản phẩm mang tính truyền thống, tập quán của địa phương gắn với dịch vụ du lịch.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng, khắc phục các biểu hiện xuống cấp về đạo đức. Tăng cường công tác bảo tồn, quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh./.

Xem thêm