Đáp ứng hàng hóa thiết yếu trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19