Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn