Giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình MTQG tại huyện Bạch Thông

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 23/02, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Vĩnh, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bạch Thông.
HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG tại huyện Bạch Thông.

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG tại huyện Bạch Thông.

Năm 2022, tổng kế hoạch vốn huyện Bạch Thông được giao hơn 31 tỷ đồng, đến nay vốn đầu tư thực hiện giải ngân được hơn 15 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch; vốn sự nghiệp thực hiện giải ngân hơn 3,6 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch. Năm 2023, tổng kế hoạch vốn huyện được giao hơn 50 tỷ đồng, hiện đang triển khai thực hiện các công trình, dự án.

Nhìn chung, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai đã góp phần quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện chương trình còn chậm, chưa đồng bộ; việc triển khai thực hiện còn vướng mắc, lúng túng. Nguyên nhân, do nguồn kinh phí phân bổ muộn, văn bản hướng dẫn ban hành chậm ảnh hưởng tiến độ triển khai thực hiện. Do chương trình năm đầu mới thực hiện, khối lượng công việc lớn nên còn nhiều khó khăn, vướng mắc...

Huyện Bạch Thông kiến nghị một số nội dung như: UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành có văn bản hướng dẫn cụ thể các nội dung, tiểu dự án, dự án còn nhiều vướng mắc để huyện triển khai thực hiện thuận lợi hơn; đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm, có kế hoạch chỉ đạo khối mặt trận, hội đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền để thực hiện có hiệu quả hơn; các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ thực hiện chương trình để việc triển khai không bị vướng mắc trong các năm tiếp theo. Huyện cũng đề nghị cơ quan Trung ương thành lập Phòng Dân tộc cấp huyện, kiện toàn đội ngũ làm công tác dân tộc từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các ý kiến, đề nghị của huyện Bạch Thông được đoàn giám sát tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đoàn giám sát cũng thực hiện giám sát về tình hình thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tại xã Sỹ Bình và Vi Hương./.

Xem thêm