HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ BẢY