Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện quy định về tinh giản biên chế và cán bộ, công chức cấp xã

BBK - Chiều 19/7, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 và Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tại Hội nghị, đại biểu nghe lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh phổ biến, triển khai những điểm mới của Nghị định số 29/2023/NĐ-CP và Nghị định số 33/2023/NĐ-CP; triển khai kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Kạn cụ thể hóa thực hiện 02 Nghị định của Chính phủ.

Đại biểu tham gia ý kiến tại điểm cầu UBND tỉnh.

Đại biểu tham gia ý kiến tại điểm cầu UBND tỉnh.

Thảo luận về các nội dung liên quan đến hai nghị định, các đại biểu đề nghị: Nâng chế độ phụ cấp đối với người trực tiếp tham gia công việc tại các thôn, tổ dân phố; người hoạt động không chuyên trách tại xã; tỉnh sớm ban hành các quyết định để các huyện, thành phố triển khai hai nghị định...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và cơ quan có liên quan để rà soát, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nội dung của Nghị định số 29/2023/NĐ-CP và Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương tham mưu, trình ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa các quy định của Chính phủ tại địa phương; tham mưu, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP và Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh cân đối, bố trí ngân sách tỉnh để thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

UBND cấp huyện khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo ban hành kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, tập trung triển khai thực hiện nghiêm quy định của Nghị định số 29/2023/NĐ-CP và Nghị định số 33/2023/NĐ-CP. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

UBND cấp xã kịp thời triển khai, phổ biến các quy định mới của Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý ở địa phương./.

Xem thêm