Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác dân tộc năm 2022

Sáng 19/01, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Bình Minh- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đỗ Văn Chiến- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Y Thanh Hà Nie Kđăm- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Hầu A Lềnh- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Hà Thị Nga- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Lê Hải Bình- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Thị Thu Phương- Trưởng ban Dân tộc tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn tới sản xuất và đời sống Nhân dân cả nước nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành nên tình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có chuyển biến tích cực, đúng hướng. Cùng với cả nước, đồng bào các dân tộc thiểu số luôn tích cực lao động, sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân.

Hội nghị thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, gồm: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc. Tổ chức thực hiện tốt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025). Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc, thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017. Tăng cường công tác nắm tình hình trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành, các địa phương trong năm 2021. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Ủy ban Dân tộc đã chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng cơ bản đồng tình với nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp năm 2022 nêu tại hội nghị. Đồng thời đề nghị Ủy ban Dân tộc thực hiện một số nội dung như: Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là các nội dung liên quan tới công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động bám sát, nắm bắt tình hình thực tế để kịp thời tham mưu các chủ trương, chính sách phù hợp. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chiến lược dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025).

Nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế; tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc các cấp. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục và đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…/.

Hoàng Vũ

Xem thêm