Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn