Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết phát triển du lịch và GDĐT