Kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn vừa có báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và những điểm mới, nổi bật của dự thảo Luật tại tỉnh Bắc Kạn.

Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ. Ngày 18/01/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 94/QĐ- UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó 08/08 huyện, thành phố của tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai.

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Hết thời gian lấy ý kiến, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận được 41 báo cáo của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Trên cơ sở các báo cáo, ý kiến gửi đến và ý kiến tại hội nghị cấp tỉnh ngày 14/3/2023, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành tổng hợp các ý kiến một cách trung thực, đầy đủ và khách quan.

Theo kết quả tổng hợp, để góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cơ quan, tổ chức trực thuộc đã tổ chức 1.381 cuộc hội nghị, hội thảo, trong đó riêng cấp huyện đã tổ chức 1.350 cuộc hội thảo, hội nghị và nhận được 183 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân.

Đa số ý kiến Nhân dân đánh giá: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có nhiều điểm đổi mới phù hợp với các quan điểm, định hướng đổi mới chính sách pháp luật về đất đai theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/06/2022 của Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, phù hợp với quy định của Hiến pháp, các Điều ước quốc tế và các Luật có liên quan, kể cả những dự thảo Luật đang trong quá trình sửa đổi. Đã cơ bản giải quyết được các tồn tại, vướng mắc hiện nay, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai.../.

Huyện Pác Nặm tổ chức 128 Hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); huyện Chợ Mới tổ chức 58 cuộc; huyện Chợ Đồn tổ chức 233 cuộc; huyện Na Rì tổ chức 358; huyện Bạch Thông tổ chức 138 cuộc; huyện Ngân Sơn tổ chức 119 cuộc; thành phố Bắc Kạn tổ chức 120 cuộc; huyện Ba Bể tổ chức 196 cuộc; Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đồng chủ trì 01 cuộc cấp tỉnh.

Xem thêm