Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về nhân sự trước thềm Đại hội Đảng

Kỳ 2: Phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp

0:00 / 0:00
0:00
BBK -“Phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng”. Đây là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban vào ngày 13/3/2024.

Theo đồng chí Tổng Bí thư, dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, vướng vào tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, hống hách, gia trưởng, nịnh trên, nạt dưới, bao che cho tội phạm, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.

Tỉnh ủy Bắc Kạn phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 69 cán bộ trong diện quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2025-2030.Tỉnh ủy Bắc Kạn phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 69 cán bộ trong diện quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm tới công tác cán bộ. Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định. Công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”; “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và đại diện Tập đoàn VNPT bấm nút khai trương Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh vào chiều 04/3/2021.Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và đại diện Tập đoàn VNPT bấm nút khai trương Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh vào chiều 04/3/2021.

Chính vì vậy, công tác nhân sự, cán bộ của Đảng ta luôn được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, chuẩn bị công phu, cách làm cẩn trọng, dựa trên nguyên tắc xây dựng Đảng vốn là sức mạnh, tiến bộ, phát huy được nguyện vọng, ý chí tập thể là nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số.

Hiện nay, cùng với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ta đang chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến tổ chức vào quý I/2026. Tại Hội nghị lần thứ Tám (tháng 10/2023), Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng (Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội). Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là việc thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng (gọi tắt là thông qua các văn kiện) và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng (gọi tắt là công tác nhân sự). Hai nội dung này liên quan chặt chẽ với nhau, đều phải chuẩn bị thật tốt, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn thường xuyên khuyến khích đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh khai thác, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn thường xuyên khuyến khích đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh khai thác, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.

Tại Bắc Kạn, thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, những năm qua, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại thống nhất trong toàn tỉnh, quy trình đánh giá cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy chế, công khai, mở rộng dân chủ và gắn trách nhiệm người đứng đầu với hoạt động của tập thể cơ quan, đơn vị… Chất lượng đánh giá thực chất hơn theo phương thức kết hợp định tính và định lượng.

Để tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp căn cứ quy hoạch cán bộ, quan tâm bố trí, cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên, chú trọng gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch cán bộ và tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.

Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn, từ đầu nhiệm kỳ (năm 2020) đến nay, tỉnh đã cử hơn 1.000 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị và trung cấp lý luận chính trị. Hơn 2.500 lượt cấp ủy viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; hơn 1.300 lượt cán bộ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đoàn thể chính trị - xã hội. Tỉnh ủy còn tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030...

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện tốt công tác luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm. Việc tuyển chọn cán bộ để bổ nhiệm được thực hiện theo hướng cạnh tranh có số dư và nhân sự phải báo cáo chương trình hành động.

Trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên Lớp Trung cấp lý luận chính trị K76 vào ngày 17/01/2024.

Trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên Lớp Trung cấp lý luận chính trị K76 vào ngày 17/01/2024.

Để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tiến hành tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Theo đó đã chỉ ra những mặt đạt được, hạn chế và nguyên nhân từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn ở nhiệm kỳ 2025-2030.

Công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 của cả nước nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói riêng đang được chuẩn bị theo Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo thẩm quyền; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, phát huy đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên và người đứng đầu. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, đạo đức, năng lực, sở trường và uy tín của cán bộ; đồng thời, xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Không bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, phong, thăng quân hàm đối với cán bộ, đảng viên đang bị xem xét, xử lý kỷ luật.

Điều kiện bổ nhiệm phải bảo đảm tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Đảng và cơ quan có thẩm quyền; không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Cán bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 1 năm kể từ khi có quyết định kỷ luật. Đảng viên bị kỷ luật cách chức trong vòng 1 năm kể từ ngày có quyết định, không được bầu vào cấp ủy, không chỉ định, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn. Cán bộ đang trong thời gian xem xét kỷ luật thì chưa đưa vào quy hoạch; chưa xem xét bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn.

Cũng theo Quy định 80/QĐ-TW, cán bộ được giới thiệu từ nguồn nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Đối với nhân sự từ nguồn ở bên ngoài phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Công tác nhân sự trước thềm đại hội đảng các cấp là rất quan trọng. Đảng ta đã công khai minh bạch đường lối, phương hướng, mục tiêu và những tiêu chuẩn trong công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp chính là khẳng định tính chính danh của Đảng, để các đảng viên và quần chúng nhân dân tin tưởng. Nhưng mặt khác, những vấn đề cụ thể trong các khâu, các quy trình nhân sự không phải đều có thể công bố rộng rãi. Tùy theo từng cấp độ, từng yêu cầu nhiệm vụ mà mức độ công bố sẽ khác nhau, ở thời điểm khác nhau. Thế nhưng các phần tử xấu, cơ hội, thù địch lại luôn cố tình xuyên tạc bằng cách đòi hỏi công khai cả những vấn đề nội bộ đang bàn thảo, rồi tung ra những giả thuyết phe cánh này, phe cánh nọ. Thậm chí, ngay cả một số hãng tin, tòa soạn báo nước ngoài dùng thủ pháp suy đoán kiểu 50:50 để tranh thủ lôi kéo sự quan tâm của độc giả.

Trên thực tế, những tin đồn, thông tin thiếu kiểm chứng mà thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân không chỉ là những câu chuyện vui lúc “trà dư, tửu hậu” mà nó sẽ gây hậu quả xấu khi tác động đến tâm lý đám đông, gây hoài nghi, hoang mang dư luận. Thậm chí, có cả những người chỉ vì hiếu kỳ hay ham “view” mà chia sẻ những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để rồi bị cơ quan chức năng xử lý. Gần đây lại còn có thêm cả những kiểu “quăng status” với những câu ám chỉ về nhân sự để ngầm chứng tỏ mình đang có thông tin hoặc có sự am tường, hiểu biết về công tác tổ chức, nhân sự./.

(Còn nữa)

Kỳ sau: Kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái

Xem thêm