HĐND TỈNH BẮC KẠN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kỳ họp thông qua 09 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trên tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, thảo luận sâu, Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thông qua 09 nghị quyết chuyên đề về kinh tế - xã hội.
Chủ tọa điều hành phần thảo luận các tờ trình dự thảo nghị quyết.

Chủ tọa điều hành phần thảo luận các tờ trình dự thảo nghị quyết.

Tại phiên thảo luận, đa số đại biểu nhất trí với các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh được trình tại Kỳ họp.

Đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 3), một số đại biểu đề nghị cần phân bổ hợp lý, kịp thời để các địa phương sớm triển khai thực hiện.

Các đại biểu thảo luận tại Tổ.

Các đại biểu thảo luận tại Tổ.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Dự án nâng cấp mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025, đại biểu đề nghị cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh làm rõ tiến độ thực hiện dự án và những khó khăn, vướng mắc gặp phải.

Biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết.

Biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết.

Thảo luận về Tờ trình dự thảo Nghị quyết Bổ sung quy hoạch đường lâm nghiệp giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, có ý kiến đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ vì sao có sự chênh lệch lớn về số tuyến, tổng chiều dài ở các địa phương khi bổ sung quy hoạch.

Giải trình về vấn đề này, cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh nêu rõ, nguyên nhân là một số địa phương không triển khai đăng ký đến cơ sở nên có sự chênh lệnh giữa các huyện…

Xem thêm