Lấy phiếu tín nhiệm, “thước đo” công tác cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 185-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn; hiện các cấp ủy trong tỉnh đang triển khai thực hiện bảo đảm thực chất, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ có chức danh, chức vụ, lãnh đạo, quản lý vào chiều ngày 14/9/2023. Cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh. Thành phần ghi phiếu tín nhiệm là các đồng chí trong Ban Chấp hành, chi uỷ viên chi bộ, trưởng ban, trưởng các đoàn thể cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm.

Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm.

Để việc lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả cao, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các đại biểu đã nghiên cứu kỹ hồ sơ của các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, đánh giá đúng mức độ tín nhiệm và tiến hành bỏ phiếu cho các đồng chí được lấy phiếu theo 3 mức độ: “Tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”. Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo dân chủ, công bằng, khách quan, minh bạch. Kết quả, các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm cao, đạt từ 95% trở lên.

Cùng với Hội Cựu chiến binh tỉnh, hiện nay các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương đang tiến hành các bước lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh theo quy định. Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh: Trong kỳ họp thường lệ cuối năm sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới đây, HĐND tỉnh, HĐND các cấp sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Nội dung này cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng mục đích, yêu cầu và những nguyên tắc đặt ra trong Nghị quyết 96/2023/QH15 của Quốc hội và Quy định 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Việc lấy phiếu tín nhiệm cũng là đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người được lấy phiếu tín nhiệm. Do đó đề nghị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo khách quan, không vì ý kiến cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà ta đánh giá không đúng thực tế, không lợi dụng để làm hại uy tín.

Lấy phiếu tín nhiệm dựa trên 2 căn cứ chính: Thứ nhất về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; thứ hai là kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Kết quả lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách. Tính năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao…

Kết quả phiếu tín nhiệm được công khai tại các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm; đối với Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì công khai trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đối với các chức danh do HĐND bầu, phê chuẩn thì công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và Nhân dân biết.

Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn; xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức, hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định. Những trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác (thấp hơn) mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng./.

Xem thêm