Ngân Sơn: Nâng cao chất lượng công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ngân Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu “Số lao động được đào tạo 1.250 người”, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm nghèo bền vững. Vì vậy, huyện Ngân Sơn đã và đang đẩy mạnh công tác dạy nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Phần học lý thuyết lớp dạy nghề cho lao động nông thôn sử dụng thuốc thú y tại xã Bằng Vân.
Phần học lý thuyết lớp dạy nghề cho lao động nông thôn sử dụng thuốc thú y tại xã Bằng Vân.

Để công tác đào tạo nghề đạt hiệu quả cao, hằng năm huyện chỉ đạo ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các xã, thị trấn với những nội dung trọng tâm như: Công tác tư vấn tuyên truyền, công tác tuyển sinh, việc thực hiện chế độ, chính sách, kinh phí hoạt động, kết quả đào tạo và giải quyết việc làm sau học nghề. Duy trì và phát triển việc dạy nghề cho lao động nông thôn dựa trên nhu cầu của người lao động để ứng dụng hiệu quả trong thực tế sản xuất.

Giai đoạn 2010 – 2020, huyện Ngân Sơn tổ chức được 68 lớp đào tạo nghề cho 2.018 lao động, với đa dạng các ngành nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp. Sau đào tạo, phần lớn lao động đã chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Bà Ngô Hoàng Mai- Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ngân Sơn cho biết: Việc mở rộng quy mô, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn là yêu cầu thực tiễn, khách quan đặt ra. Vì vậy, bám sát Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2030” của Trung ương, huyện đã đề ra nhiều giải pháp như: Sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kiện toàn tổ chức, nhân sự thực hiện dạy nghề; điều tra, khảo sát nhu cầu của người lao động tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo nghề sát với tình hình thực tế và nhu cầu đào tạo nghề của từng xã, thị trấn, tránh tình trạng đào tạo tràn lan không có định hướng; kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về dạy nghề; đổi mới chương trình dạy nghề, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy nghề cho lao động nông thôn; các chế độ, chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và có hiệu quả.

Huyện Ngân Sơn có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và người trong độ tuổi lao động chưa qua đào tạo nghề cao. Huyện xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những giải pháp giảm nghèo bền vững, giúp người dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ, tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa theo hướng dịch vụ. Giai đoạn 2021 - 2030, huyện phấn đấu bình quân hằng năm đào tạo nghề cho khoảng 200 lao động nông thôn (trong đó dạy nghề trình độ sơ cấp khoảng 60 học viên, trình độ dưới 03 tháng khoảng 140 học viên), đến năm 2030 đào tạo nghề cho khoảng 2.500 lao động nông thôn; tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề tối thiểu đạt 90%.

Để đạt mục tiêu trên, huyện Ngân Sơn đề ra các giải pháp xây dựng kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương. Tập trung nhân rộng các mô hình dạy nghề hiệu quả; ưu tiên dạy nghề cho lao động nông thôn thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người lao động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lao động nữ; gắn dạy nghề với nhu cầu của thị trường lao động. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn sau khi học nghề. Tăng cường hỗ trợ người dân tiếp cận tín dụng chính sách và vốn vay ưu đãi nhằm hỗ trợ mở rộng sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm. Liên kết với các doanh nghiệp giải quyết việc làm tại chỗ.../.

Hà Nhung

Xem thêm