Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Sáng 11/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có ông Ma Trương Thiêm, Chánh Thanh tra tỉnh.

IMG_7976.jpeg
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm chủ động, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả theo đúng định hướng, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp.

Toàn ngành đã triển khai 3.910 cuộc thanh tra hành chính và 58.025 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế trên 92.783 tỷ đồng, 292,5ha đất; ban hành 49.982 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 2.089 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 856 tập thể và 3.862 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 94 vụ, 73 đối tượng.

Về công tác tiếp công dân, có 163.301 lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2023). Các cơ quan hành chính tiếp nhận 231.016 đơn các loại; đã xử lý 224.939 đơn, có 189.868 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 84,4% tổng số đơn đã xử lý. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 13.693/17.347 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 78,9%.

Thanh tra Chính phủ trình Chính phủ ban hành Nghị định về thanh tra chuyên ngành; ban hành 07 thông tư hướng dẫn nghiệp vụ. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nhất là triển khai “Chiến lược quốc gia Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030...

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, ngành Thanh tra tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2024 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao; đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra. Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương hoàn thành Kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; thanh tra chuyên đề quy hoạch, quy hoạch xây dựng. Thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Đôn đốc, hướng dẫn các cấp, ngành thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục triển khai kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024. Thực hiện công tác xây dựng thể chế và một số công tác khác theo kế hoạch.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục ở các mặt công tác; đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để tổ chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đề nghị trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, các đơn vị chức năng của cơ quan Thanh tra Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện báo cáo để triển khai các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024. Tập trung thực hiện tốt công tác thanh tra theo chương trình kế hoạch và thanh tra đột xuất, nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chỉ đạo và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục chú trọng công tác xây dựng thể chế, xây dựng ngành Thanh tra, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.../.

Xem thêm