Nhiều chuyển biến trong công tác dân vận chính quyền

Những năm qua, cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, công tác dân vận chính quyền của Bắc Kạn đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân... Để làm rõ hơn những kết quả, hạn chế và giải pháp trong thời gian tới, phóng viên Báo Bắc Kạn có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về lĩnh vực này.

Những năm qua, cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, công tác dân vận chính quyền của Bắc Kạn đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân... Để làm rõ hơn những kết quả, hạn chế và giải pháp trong thời gian tới, phóng viên Báo Bắc Kạn có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về lĩnh vực này.

Công tác dân vận chính quyền hướng tới gần dân, phục vụ dân, chống quan liêu...
Công tác dân vận chính quyền hướng tới gần dân, phục vụ dân, chống quan liêu...

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp như thế nào?

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp”. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận... Quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; an ninh - quốc phòng của tỉnh.  

Để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi dưỡng và nâng cao năng lực công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 17/5/2019 về việc thực hiện Kết luận 43-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 của Ban Cán sự đảng Chính phủ.

Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác dân vận chính quyền, chỉ đạo chính quyền các cấp, ngành cụ thể hóa nội dung để triển khai thực hiện, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao; đẩy mạnh việc thể chế hóa chính sách “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách để giải quyết những yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chủ động hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp việc thực thi chính sách, pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; ban hành văn bản liên quan đến công tác dân vận, nhất là thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở...

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai..., nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, hoạt động giám sát của Nhân dân đối với cơ quan hành chính, hoạt động tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân... Tăng cường việc công khai quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức để Nhân dân biết và giám sát. Qua đó đã có sự chuyển biết rõ nét hơn về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chính quyền các cấp.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh? Trong thời gian tới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nào để góp phần thực hiện hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh?

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trong thời gian qua, việc thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện chức, năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị cơ bản được triển khai và tổ chức thực hiện đúng nội dung các văn bản liên quan đến công tác dân vận của Đảng; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Qua công tác triển khai, quán triệt đã góp phần làm chuyển biến rõ nét về nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành luôn coi trọng và thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, kịp thời cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo công tác quản lý nhà nước; tập trung chỉ đạo hướng về cơ sở, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các loại hình Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, bức xúc trong Nhân dân.

Việc thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả; đại bộ phận các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc công khai cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách sử dụng, thủ tục hành chính được thể hiện minh bạch, rõ ràng bằng nhiều hình thức vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế; cơ chế, chính sách liên quan đến địa phương, người dân, được người dân tích cực tham gia góp ý; Nhân dân đồng thuận, tích cực trong thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; người dân chủ động, tích cực hơn trong giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức. Cụ thể: Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, tỉnh đã thực hiện Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế đối với một số cơ quan đơn vị như: Thực hiện giải thể Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn, chuyển biên chế, nhân sự và cơ sở vật chất trang thiết bị về Bệnh viện Đa khoa thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn; giải thể Chi cục Văn thư, Lưu trữ và chuyển bộ phận quản lý nhà nước về Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ; thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ...; thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGD thuộc Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn và Trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn thành Trường Cao đẳng Bắc Kạn...; sắp xếp, kiện toàn đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn. Kết quả sau khi sắp xếp, kiện toàn các chức danh, số lượng cán bộ không chuyên trách của tỉnh giảm 10.165 người (từ 17.563 người xuống còn 6.594 người).

Sắp xếp 22 đơn vị hành chính cấp xã và 08 xã có liên quan để thành lập 14 đơn vị hành chính cấp xã mới, đổi tên đơn vị hành chính đối với 01 thị trấn (thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội); sáp nhập 212 thôn, tổ dân phố để thành lập 101 thôn, tổ dân phố mới theo Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn, đến nay hoạt động của chính quyền cấp xã, các thôn, tổ dân phố đã đi vào nền nếp.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, chính quyền các cấp phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể vận động Nhân dân tự nguyện đóng góp được 164.081 triệu đồng; bao gồm ủng hộ bằng tiền, hiến đất, ngày công lao động để cùng nhà nước xây mới 88 nhà tình thương, nhà tình nghĩa, 2.451 nhà đại đoàn kết trị giá 35.155 triệu đồng; sửa chữa, nâng cấp 512 nhà trị giá 9.934 triệu đồng; bê tông hóa trên 902,6km kênh mương, trị giá 188.158 triệu đồng... Đến hết năm 2019 cả tỉnh có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 19 xã; bình quân mỗi xã đạt 11,84 tiêu chí, tăng 1,04 tiêu chí so với năm 2018. Trong năm 2020, tỉnh phấn đấu có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 81 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới trên địa bàn 79 xã.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh còn những hạn chế như: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận đôi lúc chưa kịp thời, công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức thực hiện công tác dân vận chưa được thường xuyên.

Một số cán bộ tham mưu tổ chức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu thực hiện công tác dân vận. Việc phối hợp nắm, tổng hợp tình hình Nhân dân chưa hiệu quả, còn chậm, thông tin còn nghèo nàn; công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các đơn thể chính trị - xã hội ở một số nơi chưa được thường xuyên, chặt chẽ.

Trong thời gian tới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp sau: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của đơn vị góp phần làm chuyển biến phương thức lãnh đạo, công tác điều hành, quản lý và lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác phục vụ nhân dân tạo dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở và tăng cường sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị.

Nghiên cứu cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác quản lý của ngành, lĩnh vực. Đặc biệt là các chính sách hỗ trợ của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định; thực hiện tốt văn hoá công sở, các quy tắc ứng xử; quy tắc chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, các đơn, thư khiếu tố của Nhân dân nhằm hạn chế phát sinh điểm nóng và những vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài. Xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Các cơ quan nhà nước, nhất là những ngành, cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với Nhân dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Làm tốt công tác thanh tra nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Xin cảm ơn đồng chí!

Duy Khánh (thực hiện)

Xem thêm