Phát động triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 toàn quốc