Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023)

Phát huy giá trị, ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Chi bộ Chí Kiên trong công tác tổ chức xây dựng Đảng hiện nay

0:00 / 0:00
0:00
Tiến sĩ Nguyễn Văn Côi, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Sự kiện thành lập Chi bộ Chí Kiên mở ra một thời kỳ mới - thời kỳ phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng và sự lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy giá trị ý nghĩa lịch sử đó, qua 80 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Từ 03 đảng viên đầu tiên, đến nay, Đảng bộ tỉnh đã có trên 36.000 đảng viên (chiếm hơn 11% dân số, là tỷ lệ cao nhất cả nước). Toàn tỉnh có 11 đảng bộ trực thuộc với 432 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 173 đảng bộ cơ sở; 259 chi bộ cơ sở; 1.989 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Hằng năm, tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 93%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%. Qua đó khẳng định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ được nâng lên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với sự trưởng thành và lớn mạnh của Đảng bộ, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, nhất là từ khi tái lập tỉnh (01/1997) đến nay. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,7%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân năm 2022 đạt 46,3 triệu đồng/người/năm, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 đạt 855 tỷ đồng; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; công tác quốc phòng an ninh được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm triển khai thực hiện.

Sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Văn phòng Tỉnh đoàn.

Sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Văn phòng Tỉnh đoàn.

Để tiếp tục phát huy giá trị ý nghĩa lịch sử của sự kiện ra đời Chi bộ Chí Kiên- chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng sau đây:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ theo phương châm tận tâm với công việc, tâm huyết với quê hương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới. Có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới có lợi ích cho xã hội. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Hai là, đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt như kết nối với hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến các điểm cầu trong toàn tỉnh; mời báo cáo viên Trung ương triển khai tại Hội nghị cán bộ chủ chốt và trực tuyến hoặc phát trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh... Đồng thời, các đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng đảm bảo kịp thời, sát với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc cụ thể hóa thực hiện nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong công tác xây dựng Đảng.

Ba là, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương. Lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ; công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng; công tác giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm đảm bảo đúng quy trình, quy định. Công tác bổ nhiệm cán bộ cần tiếp tục có sự đổi mới, góp phần thực hiện sự công bằng, công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ trong công tác cán bộ.

Năm là, đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người; trong lực lượng học sinh, sinh viên; công nhân trong các doanh nghiệp. Đồng thời, làm tốt công tác rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định; thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm bảo công khai, minh bạch, thực chất.

Cột mốc 80 năm ra đời của Chi bộ Chí Kiên là niềm tự hào, là động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp./.

Xem thêm