Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm việc tại Bắc Kạn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm việc tại Bắc Kạn

BBK -Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm việc tại Bắc Kạn