Quán triệt, triển khai kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 12/9, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58/KL-TW, ngày 26/3/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và đại diện các sở, ngành liên quan...

Qua 10 năm thực hiện mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cho thấy kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy, cán bộ Hội được củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người cao tuổi; động viên người cao tuổi chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị tốt đẹp của văn hoá gia đình, cộng đồng, dân tộc.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã khái quát các nội dung chính Kết luận số 58/KL-TW, ngày 26/3/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng Hội Người cao tuổi Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đối với Hội Người cao tuổi Việt Nam và công tác người cao tuổi; quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong phối hợp và thống nhất hành động, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; kịp thời lắng nghe, phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người cao tuổi.

Hội Người cao tuổi Việt Nam tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng Hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; đẩy mạnh phát triển hội viên và tổ chức Hội ở cơ sở; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi...

Ban Bí thư đồng ý chủ trương xây dựng tổ chức Hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Căn cứ nhu cầu, tình hình, điều kiện thực tế, ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương xem xét việc thành lập Hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện và quyết định số biên chế làm việc trong biên chế của địa phương; tạo điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả.

Đại biểu tham dự hội nghị đã nghe các tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai mô hình Hội Người cao tuổi, nêu rõ những khó khăn, hạn chế, vướng mắc. Đồng thời, kiến nghị những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Hội Người cao tuổi.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức Hội Người cao tuổi phù hợp với thực tiễn địa phương; mong muốn các bộ, ban, ngành Trung ương cũng như các địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác người cao tuổi, qua đó góp phần phát huy vai trò, vị thế của người cao tuổi trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước./.

Xem thêm