Quy định đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 04/05/2023, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn ban hành công văn triển khai thực hiện Quyết định số 713/QĐ - UBND ngày 24/04/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định về đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ. 

Ngày 24/4/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 713/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ; xét, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (Quyết định số 713/QĐ-UBND) có hiệu lực từ ngày 24/4/2023, Quyết định này thay thế Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng).

Để việc triển khai thực hiện Quyết định số 713/QĐ-UBND đảm bảo tiến độ và đúng quy định, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các Quy định tại Quyết định số 713/QĐ-UBND.

Kể từ ngày 25/4/2023, đề nghị các cơ quan, đơn vị xét, công nhận sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ; xét, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở phục vụ công tác thi đua khen thưởng theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-UBND của UBND tỉnh./.

Xem thêm