Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 29/7/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Công văn số 3195-CV/TU về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung như sau:

Ngày 29/7/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Công văn số 3195-CV/TU về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung như sau:

 BKĐT

Xem thêm