Thành phố Bắc Kạn một năm nhiều nỗ lực

Năm 2021, Thành ủy, UBND thành phố Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ. Sự thống nhất, đoàn kết nội bộ, phối hợp nhịp nhàng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Ngay từ đầu năm 2021, Thành ủy, UBND thành phố Bắc Kạn đã thống nhất, ban hành các nghị quyết chuyên đề để thực hiện chương trình trọng tâm Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII đề ra như: Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực điều hành của bộ máy chính quyền các cấp và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể; Nghị quyết về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển thành phố Bắc Kạn cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2025...

Năm 2022, thành phố Bắc Kạn đề ra mục tiêu nhân rộng các mô hình trồng rau công nghệ cao, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân, nâng mức thu nhập đạt 55 triệu đồng/người/năm.
Mô hình trồng dâu tây trong nhà lưới tại thành phố Bắc Kạn.

Trong năm qua, thành phố đã tập trung phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, duy trì, khai thác có hiệu quả các chợ, siêu thị trên địa bàn. Kịp thời trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống và tháo gỡ những khó khăn cho kinh doanh, sản xuất trong bối cảnh tác động bởi đại dịch Covid-19. Thành phố cấp mới trên 300 giấy phép kinh doanh, nâng tổng số hộ sản xuất, kinh doanh lên hơn 3.170 hộ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 3.250 tỷ đồng, đạt hơn 100% kế hoạch và bằng 106,72% so với cùng kỳ; phối hợp xúc tiến thương mại, đăng ký 16 sản phẩm của 2 doanh nghiệp, HTX tham gia chương trình kết nối giao thương...

Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 4.230 tấn, đạt 104% kế hoạch; duy trì các mô hình trồng rau công nghệ cao, rau thủy canh; triển khai 4 mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất tại các xã, phường; hơn 200ha diện tích đất canh tác đạt giá trị thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm, đạt 100% kế hoạch và bằng 102,4% so với cùng kỳ. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tổng đàn ước đạt trên 286.000 con, đạt 114,86% kế hoạch, bằng 103,22% so với cùng kỳ; thành lập mới 9 HTX, nâng tổng số HTX hiện nay lên 45 HTX và 01 chi nhánh HTX.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" giai đoạn 2021-2025, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân duy trì, nâng cấp các sản phẩm OCOP đã được tỉnh công nhận, chủ động sản xuất các sản phẩm mới để tham gia chương trình. Thành phố đã tổ chức đánh giá 9 sản phẩm (3 sản phẩm đánh giá để tham gia nâng hạng cấp quốc gia, 2 sản phẩm đăng ký lại và 4 sản phẩm đăng ký mới).

Công tác tài chính tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Thu ngân sách toàn thành phố đến ngày 31/12/2021 đạt 158,3 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch. Sử dụng ngân sách nhà nước được đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng dự toán được giao. Công tác quản lý quy hoạch tiếp tục tăng cường; lập kế hoạch điều chỉnh quy hoạch chung, rà soát các vị trí quy hoạch đô thị không phù hợp. Công khai điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030; quy hoạch chi tiết xây dựng bãi đổ thải số 2; khu dân cư Central Hill Bắc Kạn; dự án phát triển đô thị tuyến đường tránh Cụm công nghiệp Huyền Tụng...; kế hoạch về thực hiện Nghị quyết của Thành ủy về huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị phát triển thành phố Bắc Kạn cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2025.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, nghiêm túc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh “Người tốt - Việc tốt”; duy trì Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân; tổ chức được 15 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên; trao tặng Huy hiệu Đảng cho 145 đảng viên; kết nạp 65 quần chúng ưu tú vào Đảng...

Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chú trọng, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách. Trong năm, chuyển đổi vị trí, việc làm đối với gần 90 viên chức, công chức cấp thành phố, cấp xã và ngành Giáo dục. Ngành Y tế thành phố tiếp tục duy trì các hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi có các loại dịch bệnh xảy ra; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19...

Năm 2022, thành phố Bắc Kạn đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: Thu ngân sách đạt 188 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.420 tỷ đồng. Số hộ kinh doanh hoạt động cá thể trên địa bàn 3.740 hộ. Thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/người/năm; thành lập mới 2 HTX; xây dựng 2 sản phẩm OCOP mới đạt từ 3 sao trở lên; có 1 mô hình HTX kiểu mới điển hình vững mạnh trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; 3 thôn đạt chuẩn thôn NTM; tỷ lệ hộ nghèo 2,57% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025).../.

Tùng Vân

Xem thêm