Thời gian tính thành tích biểu dương, khen thưởng trong việc học và làm theo Bác

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 28/3/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 788-CV/ĐU về tổ chức biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. 

Theo đó tại mục 2 nêu: Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 vào dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Tiêu chuẩn, thẩm quyền khen thưởng, thực hiện theo Hướng dẫn số 118/HD-UBND, ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, văn bản nói trên chưa nêu rõ thời gian tính thành tích cho các tập thể, cá nhân đề nghị biểu dương, khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.

Để thuận lợi cho các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nội dung trên; Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh hướng dẫn cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xác định thời gian tính thành tích cho các tập thể, cá nhân đề nghị biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh vào dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5/2023) là từ tháng 3/2022 đến tháng 3/2023. Trong đó, thành tích đánh giá xếp loại chuyên môn hoặc xếp loại tổ chức đảng và đảng viên của năm 2022 ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tiêu chuẩn khác thực hiện theo Hướng dẫn số 118/HD- UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn./.

Xem thêm