Ban QLDA công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn:

Thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023

BBK - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023 cụ thể như sau:

Xem thêm