Thường trực HĐND tỉnh họp chuẩn bị cho Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất