Tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp

Hiện nay các chi, đảng bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã và đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị tiếp theo cho đại hội đảng bộ cấp mình theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 153-KH/TU của Tỉnh ủy.

Hiện nay các chi, đảng bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã và đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị tiếp theo cho đại hội đảng bộ cấp mình theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 153-KH/TU của Tỉnh ủy.

Đại biểu bầu cử tại Đại hội Đảng bộ thị trấn Chợ Rã (Ba Bể) nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại biểu bầu cử tại Đại hội Đảng bộ thị trấn Chợ Rã (Ba Bể) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quán triệt, triển khai đúng tinh thần Chỉ thị số 35

Sau khi Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được ban hành, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung của Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy sao lục văn bản của Trung ương gửi các đảng bộ trực thuộc để triển khai thực hiện; ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện tại Đảng bộ tỉnh. Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách thường xuyên kiểm tra tiến độ, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp tại các đảng bộ trực thuộc, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.

Ngày 11/7/2019, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 153-KH/TU về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được bắt đầu từ tháng 01/2020 và hoàn thành trong tháng 3/2020; đại hội đảng bộ bộ phận hoàn thành trong tháng 3/2020; đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 30/6/2020; đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trước 31/8/2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ huyện Bạch Thông tổ chức đại hội điểm cấp huyện vào cuối quý II năm 2020; đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tổ chức trong tháng 10/2020.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Kế hoạch số 153-KH/TU, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị các bước từ văn kiện đến nhân sự đại hội đúng quy trình, quy định của cấp trên.

Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn có 11 đảng bộ trực thuộc với 1.951 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở, 452 tổ chức cơ sở đảng, 34.973 đảng viên.

Đến ngày 25/5/2020, 100% tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức xong đại hội; đến hết ngày 30/6/2020, 1/11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 452/452 chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ xong đại hội.

Chuẩn bị tốt văn kiện, công tác nhân sự và đại hội điểm

Về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, đối với cấp tỉnh, Tiểu ban Văn kiện đã hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đã gửi xin ý kiến các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân và xin ý kiến tại đại hội các cấp. Hiện nay, Tiểu ban Văn kiện đang tiến hành tổng hợp, xem xét, tiếp thu các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương duyệt theo quy định. Đối với các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đơn vị đang triển khai những bước cuối cùng để hoàn thiện dự thảo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt theo đúng kế hoạch, lịch trình đã đề ra. Đối với cấp cơ sở, hiện nay, Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cơ bản đã duyệt xong văn kiện của các chi, đảng bộ cơ sở.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, cấp ủy các cấp thực hiện đúng theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 153-KH/TU và Hướng dẫn số 07-HD/TU của Tỉnh ủy. Các cấp ủy đã chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị nhân sự, nhất là về tiêu chuẩn cấp ủy viên, lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, cơ cấu tuổi trẻ, nữ, dân tộc; tổ chức duyệt các phương án nhân sự, cho ý kiến chỉ đạo cụ thể từ việc xây dựng đề án đến chuẩn bị phương án nhân sự. Đối với cấp tỉnh, hiện nay đã thực hiện xong các bước xin ý kiến về nhân sự tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cấp huyện đã cơ bản thực hiện xong quy trình xin ý kiến về nhân sự tái cử, đang tiến hành quy trình nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối với cấp cơ sở, công tác nhân sự đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản đã được ban thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phê duyệt.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Ban hành kế hoạch chuẩn bị các bước từ văn kiện đến nhân sự đại hội đúng quy trình, quy định của cấp trên. Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu phù hợp. Công tác bầu cử thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử đa số đúng dự kiến, đủ số lượng. Văn kiện đại hội được chuẩn bị chu đáo, tổ chức xin ý kiến, tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đối tượng theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW trong quá trình xây dựng cũng như trong thảo luận tại đại hội. Báo cáo chính trị đã đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nêu rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ. Các đơn vị trang trí khánh tiết đại hội cơ bản đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tạo không khí đại hội trang trọng, nghiêm túc.

Đến ngày 18/6, Đảng bộ huyện Bạch Thông tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông được Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá là thành công và thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định. Sau đại hội, Đảng bộ huyện Bạch Thông, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm, để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức đại hội trong thời gian tới.

Hiện nay, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đang gấp rút chuẩn bị các bước tiếp theo, để đại hội đảm bảo tổ chức xong trong tháng 8/2020 theo kế hoạch đề ra. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sẽ tổ chức trong tháng 10/2020./.

Việt Bắc

Xem thêm