Tích cực triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn

Năm 2021, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng ưu đãi được cấp trên giao, góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và hạn chế hoạt động tín dụng đen trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ nguồn vốn của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh người dân đã sử dụng hiệu quả phát triển chăn nuôi.
Từ nguồn vốn của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh người dân đã sử dụng hiệu quả phát triển chăn nuôi.

Có thể thấy, nguồn vốn cho vay của Chi nhánh NHCSXH đã trở thành điểm tựa vững chắc của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, tạo tiền đề cũng như động lực giúp các hộ dân trên địa bàn tỉnh vươn lên ổn định cuộc sống. Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất, đời sống nhân dân, nguồn vốn chính sách ở Bắc Kạn vẫn triển khai hiệu quả. Tổng nguồn vốn là 2.310.252 triệu đồng, tăng 98.632 triệu đồng so với 31/12/2020, tốc độ tăng trưởng 4,46%.

Năm 2021, số nguồn vốn cho vay 760.228 triệu đồng, với 15.822 hộ vay vốn. Trong đó, tập trung giải ngân một số chương trình cho vay: Cho vay hộ nghèo 180.750 triệu đồng/3.343 hộ; cho vay hộ cận nghèo 151.665 triệu đồng/2.231 hộ; cho vay hộ mới thoát nghèo 44.809 triệu đồng/644 hộ; vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn 218.043 triệu đồng/4.769 hộ; vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 62.811 triệu đồng/3.268 hộ; vay giải quyết việc làm 59.767 triệu đồng/1.226 lao động; giúp 76 học sinh sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập; xây dựng và cải tạo 6.281 công trình nước sạch, công trình vệ sinh; tạo việc làm cho 1.226 lao động từ nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm; 177 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài...góp phần quan trọng vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển và hạn chế hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hà Sỹ Côn- Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết: Phấn đấu mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu huy động vốn và chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng được giao năm 2022. Tăng trưởng dư nợ từ 5 - 8% (115 - 184 tỷ đồng); tỷ lệ nợ quá hạn 0,16%; giảm số Tổ TK&VV hoạt động trung bình, yếu, kém so với năm 2021. Đồng thời, nhằm triển khai đầy đủ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành Ngân hàng và của Tổng Giám đốc để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19. Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, giải ngân cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương và các bên liên quan tìm mọi giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng theo mục tiêu đề ra. Tập trung cân đối nguồn vốn, phối hợp chặt chẽ với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho phát triển kinh tế gia đình, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo chỉ tiêu kế hoạch được giao./.

Bích Ngọc

Xem thêm