TP. Bắc Kạn quan tâm, chăm lo người có công và gia đình chính sách