Triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2022

Sáng 26/7, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

/file/4028eaa46735a26101673a4df345003c/fb9e3a0379829d6f017982d681530edb/072022/dsc04999_20220726124031.jpg

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong 06 tháng đầu năm, công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện theo kế hoạch; các chính sách dân tộc đã tạo điều kiện trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở các khu vực khó khăn có điều kiện phấn đấu vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo quy định; ban hành quyết định đưa ra, kiện toàn danh sách người có uy tín giai đoạn 2019 - 2023 sau khi sáp nhập các thôn theo nghị quyết của HĐND tỉnh; tổ chức 04 hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho gần 300 đại biểu người có uy tín. Phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức thành công Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS khu vực Đông Bắc” tại tỉnh Bắc Kạn; triển khai thực hiện tốt các nội dung Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS"; biên soạn, phát hành 600 cuốn bản tin “Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS” để tuyên truyền tại cơ sở; tổ chức 11 hội nghị phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình...

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh triển khai nhân rộng 02 mô hình điểm Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS" tại xã Cổ Linh và xã Nghiên Loan (Pác Nặm); tổ chức 02 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đội ngũ tuyên truyền viên tại 02 mô hình mới. Đối với Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS", UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 182/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2022 - 2025, ban hành kế hoạch thực hiện năm 2022, trong đó giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung triển khai xây dựng hoàn thiện “Hệ thống dữ liệu về công tác dân tộc” phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo tồn và phát huy văn hóa... vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.

/file/4028eaa46735a26101673a4df345003c/fb9e3a0379829d6f017982d681530edb/072022/dsc05005_20220726124119.jpg

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2022, gồm: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch của tỉnh đã ban hành. Đẩy nhanh việc hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo quy định. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có uy tín. Trong tổ chức thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022, cấp huyện cần kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị để triển khai các dự án thành phần đạt kết quả cao nhất. Đối với vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp huyện rà soát lại, định hướng cho cấp xã để đảm bảo triển khai phù hợp sát tình hình thực tế, đạt hiệu quả cao.../.

H.V

Xem thêm