Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường phối hợp chặt chẽ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị đánh giá hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Kạn quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024, diễn ra sáng 02/4.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong quý I/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm, đặc thù đã được Tỉnh ủy giao, chủ động phối hợp tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2024. Các đơn vị thường xuyên phối hợp nắm tình hình, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động, định hướng của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia còn chưa cụ thể, chưa sâu sát đến cơ sở, hiệu quả chưa cao; tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã còn chậm; một số đơn vị chưa ban hành kế hoạch giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới năm 2024, kế hoạch thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII… Hội nghị đã thảo luận và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh đánh giá, trong quý I/2024, hoạt động của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã bám sát kế hoạch, chương trình hoạt động đề ra từ đầu năm, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên qua hoạt động thực tế cho thấy sự phối hợp giữa các đơn vị chưa chặt chẽ; việc nắm bắt tình hình cơ sở chưa sát; việc cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của tỉnh còn chậm.

Trong quý II/2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ động rà soát lại nhiệm vụ từng đơn vị gắn với hiệu quả thực hiện; thực hiện tốt việc nắm tình hình đoàn viên, hội viên từ cơ sở; khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chương trình, dự án tỉnh đã và đang chuẩn bị thực hiện, các nghị quyết có liên quan của Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh đã ban hành, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện; tuyên truyền, định hướng, tư vấn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).../.

Xem thêm